Sekretariat

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

Sekretarz szkoły

Lucyna Czech-Pieróg

 • sprawuje pieczę nad mieniem szkoły znajdującym się w sekretariacie
 • udziela informacji w zakresie działalności szkoły
 • sprawuje nadzór nad pieczęciami szkolnymi
 • dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej
 • prowadzi, nadzoruje sprawy kadrowe pracowników szkoły
 • prowadzi, nadzoruje teczki osobowe pracowników szkoły
 • sporządza umowy o pracę
 • wydaje świadectwa pracy
 • przestrzega tajemnicy zawodowej związanej z prowadzeniem akt osobowych
 • opisuje zwolnienia lekarskie pracowników szkoły
 • prowadzi kartę ewidencyjną wyposażenia nauczycieli w-f i obsługi
 • sporządza wnioski w związku z naliczeniem lub przejściem pracownika na emeryturę
 • przestrzega procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych
 • sporządza sprawozdania SIO i ZUS i GUS
 • organizuje zbiórkę składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela, ubezpiecza uczniów i chętnych nauczycieli
 • opracowuje wspólnie z księgowym projekt budżetu
 • sporządza plan urlopów kierownictwa i pracowników administracyjno- gospodarczych szkoły
 • organizuje i dokonuje przeglądów budynku szkoły – sporządzanie protokołów, instrukcji itp
 • załatwia inne sprawy zlecone przez dyrektora szkoły lub wynikające z obowiązujących przepisów